Nyheter

Nya projekt

I projektet "Who reaps the benefits of innovation? New science based products/services and the distribution of material and monetary benefits" som startades andra halvåret 2015 arbetar Alexandra Waluszewski tillsammans med Andrea Perna, IndTek/Avdelningen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Jens Eklinder-Frick, Wallanderstipendiat som sedan andra halvåret 2015 är knuten till Uppsala STS/Ekonomisk historiska institutionen, kommer också att vara relaterad till projektet.

I projektet ”Marknader för vetenskaplig publicering” som sattes igång våren 2015 arbetar Ylva Hasselberg  tillsammans med professor Johan Svedjedal, litteraturvetenskapliga inst. och fil. Dr. Peter Josephson, idéhistoriker från Högskolan på Södertörn.

Vi hälsar dem välkomna i STS-miljön!

Nya forskare

Ek.dr. Jens Eklinder-Frick, företagsekonomi med bakgrund på Mälardalens högskola samt Högskolan i Gävle är sedan hösten 2015 knuten till Uppsala STS/Ekonomisk historiska institutionen. Fil. Dr. Daniel Normark, tekniksociolog med bakgrund på Göteborgs universitet och Karolinska Institutet, arbetar sedan någon tid på Uppsala STS och delar därmed sin tid mellan STS och sitt engagemang i uppbygganden av Karolinska Institutets medicinhistoriska forskningsmiljö. Vi hälsar Jens och Daniel varmt välkomna!

Anslag till Uppsala STS för att arrangera tre internationella workshops på temat industriell (IMP) nätverksforskning:

Uppsala STS har erhållit anslag från Handelsbankens forskningsstiftelser för att under 2015 arrangera tre internationella publikations-workshops med på temat implikationer av och utmaningar för den industriella nätverksforskningen. Dessa workshops, som genomförs i Lugano, Uppsala och Manchester, kommer sedan att följas upp med ett internationellt symposium arrangerat i Uppsala 2016. Ansvarig forskare vid Uppsala STS är Alexandra Waluszewski. För mer information, se www.impgroup.org

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram vt 2017

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

24 januari, 13-15, Karin Ågren och Fredrik Sandgren lägger fram projektskiss; det tänkta projektets titel är ” ” Kunskapsförmedlingens urbana infrastruktur under svensk industrialisering 1820-1920”. Underlag kan rekvireras från Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

7 feb, 13-15, Alexandra Waluszewski presenterar pågående och planerad forskning på temat:
Antibiotikaresistens; behov av av ansvarsfull användning, access och ny antibiotika, med fokus på hur att klara det sistnämnda i ett forsknings- och utvecklingslandskap i stark förändring.

21 februari, 13-15, Per Wisselgren, Umeå universitet samt gästforskare vid Uppsala STS, ventilerar ett artikelutkast på temat ”Alva Myrdals vetenskapliga internationalism”. Underlag kan rekvireras från författaren, Per.Wisselgren@umu.se en vecka i förväg.

7 mars, 13-15, Jesper Meijling, KTH, ventilerar en del av sin doktorsavhandling under rubriken ”Marknadisering. Studier i en idés konstruktion och tillämpning 1940-2015​".  Underlag kan rekvireras från författaren, Jesper.Meijling@abe.kth.se en vecka i förväg.

21 mars, 13-15, Ingemar Pettersson ventilerar en text med titeln "Disenchanting the scientist".  Underlag kan rekvireras från författaren, Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

4 april, 13-15, David Dellstig lägger fram avhandlingskapitel med titeln ”Journal of economics 1968-1986: lönearbete, idealism och ekonomiska drivkrafter i en vetenskaplig tidskrift. Underlag kan rekvireras från författaren, David.Dellstig@ekhist.uu.se en vecka i förväg. OBS lokal! H 429 (Faculty Club).

18 april, 13-15, Orsi Husz ventilerar en text med titeln ” Money and identity: Domesticising and 'de-vicing’ credit cards in 1960s and 1970s Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren, Orsi.Husz@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

2 maj, 13-15, Gustaf Nelhans, vetenskapsteoretiker från Göteborgs universitet samt BHS, presenterar sin forskning. Presentationen kommer att centreras kring forskningens genomslag utanför akademin och om/hur forskning kan spåras genom referenser i professionella sammanhang med kvantitativa metoder. Alltså om distansläsning av exempelvis riktlinjer, behandlingsrekommendationer och offentliga dokument i digitala arkiv. Problemen är av metodologisk art vad gäller standardisering, men en än viktigare teoretisk fråga berör modaliteter och referensens gränser genom exempelvis 'obliteration by incorporation'. När upphör en referens att vara en referens? Läsunderlag kan rekvireras från Gustaf.Nelhans@hb.se en vecka i förväg.

16 maj, 13-15, Håkan Boström lägger fram avhandlingskapitel. Läsunderlag kan rekvireras från författaren, Hakan.Bostrom@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

30 maj, 13-15, Lars Huemer, BI Oslo, presenterar sin forskning. Rubrik anges seare.