Nyheter

Nya projekt

Uppsala STS/Ekonomisk-historiska institutionen har tilldelats ett doktorandprojekt i samarbete med det nyligen etablerade forskningscentret Uppsala Antibiotic Center (UAC), vilket bedrivs med stöd från universitetets alla tre vetenskapsområden. Det aktuella projektet, som kommer att starta hösten 2017, rör hur kontextuella förändringar påverkat antibakteriell universitets/institutsforskning 1980-2010. Projektledare: Alexandra Waluszewski.

Event

Sofia Wagrell, doktorand vid Uppsala STS/Företagsekonomiska institutionen, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ’Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation - A device’s guide to the Swedish healthcare galaxy´, den 12 juni klockan 13.15, i Hörsal 2 Ekonomikum. Fakultetsopponent: Professor Björn Axelsson, Handelshögskolan, Stockholm´.

Nationella STS-dagarna arrangeras 31 maj- 1 juni 2018 av STS-centrum, Ekonomisk-historiska institutionen i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Konferensen pågår 31 maj-1 juni. De Nationella STS-dagarna är en årligen återkommande konferens för forskare engagerade inom forskningsfältet teknik- och vetenskapsstudier, eller Science & Technology Studies, (STS). Syftet med konferensen är att ventilera forskningsläget inom fältet (med särskilt fokus riktat mot unga forskares projekt) och att diskutera fältets gemensamma teoretiska och metodologiska frågeställningar.

Uppsala STS på Facebook

Uppsala STS finns också på facebook, med information om seminarier, nya publikationer, etc.

Kalendariet

Uppsala STS seminarieprogram HT 2017

Tisdagar 13-15

LOKAL: EKONOMIKUM, K 412 (om inte annat meddelas)

5 september, Sofia Wagrell presenterar resultaten från sin avhandling Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation - A device’s guide to the Swedish healthcare galaxy.

19 september, Carl Öhman, doktorand i Information, Communication and the Social Sciences,  University of Oxford, Oxford Internet Institute, presenterar  “The Political Economy of Death in the Age of Information”. Underlag kan rekvireras från författaren, carl.j.ohman@gmail.com, en vecka I förväg.

3 oktober, Jens Eklinder-Frick, Andra Perna och Alexandra Waluszewski presenterar resultat från en pågående studie som undersöker policy’s respektive företags förväntningar och utvärderingar av specifik innovationsprocess; en ny typ av diagnostik för sepsis:  ”Succé i policy och ’röda siffor’ i företagsvärlden – om det olika sätten att redovisa konsekvenser av innovationssatsningar i policy och företag”. Underlag kan rekvireras från författaren, Alexandra.Waluszewski@sts.uu.se en vecka i förväg.

17 oktober, Per Lundin, Chalmers, och Karl Bruno, SLU, ventilerar inledningskapitlet till sin kommande antologi Heteronomins dilemma: Institutionsformeringar och gränsdragningsproblem inom 1900-talets lantbruksvetenskaper.

31 oktober, Anna Launberg, Mälardalens högskola, presenterar en studie av ett medicinskt forskningscentrums färd från den offentliga sfären till det privata näringslivet, för att sedan återvända till offentligt ägande igen, under rubriken ”Vad innebär nyttiggörande av akademisk forsning för forskningens villkor och faktiska användning?”  Presentationen baseras på den avhandling Anna Launberg disputerade på vid Företagsekonomiska institutionen 2017 med titeln Creating value from science. Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala PET Centre case.

14 november, Linda Wedlin och Josef Pallas, företagsekonomiska inst., presenterar Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten. Läsunderlag kan rekvireras från ylva.hasselberg@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

28 november, Simon Larsson, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar ett artikelutkast som utgår från postkraschlitteraturen efter 2008, inom ramen för sitt projekt om historietänkande inom nationalekonomin.

12 december, projektansökansseminarium. Vi diskuterar utkast till projektansökningar. Meddela intresse av att ventilera en skiss till Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se senast 1 december.

15 januari, samarrangemang  med högre seminariet: David Dellstig ventilerar sitt halvtidsmanus. Titel meddelas senare.