Projekt inom forskning, teknik & företagande  


Who reaps the benefits of innovation? New science based products/services and the distribution of material and monetary benefits
Framgångsrika innovationsinvesteringar?
TAVI- Spridning och användning av en ny innovation i hälso- och sjukvården

Collective interests and assets in a global economy
Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i den digitaliserade tillverkningsindustris era

 

Who reaps the benefits of innovation? New science based products/services and the distribution of material and monetary benefits

Leder de omfattande svenska policy och privata investeringarna i innovation inom life science sfären också till att nya produkter och tjänster utvecklas, produceras och marknadsförs globalt av företag lokaliserade inom samma legala gränser som där investeringarna gjordes? Det är den övergripande frågan i ett forskningsprojekt som bedrivs av Alexandra Waluszewski i samarbete med Andrea Perna, Avdelningen för Industriell Teknik, Ångström, UU. Projektets övergripande syfte är att kartlägga processerna bakom: a) de innovationsinvesteringar som faktiskt har resulterat i framtagning av nya produkter/tjänster vilka är inbäddade i reguljär produktion/marknadsföring och nått spridd användning; platsaspekten inkluderad och b) distributionen av sociala-materiella respektive monetära fördelar mellan de involverade aktörerna. För mer information, kontakta alexandra.waluszewski@sts.uu.se

Framgångsrika innovationsinvesteringar?

Ett delprojekt relaterat till ovanstående som bedrivs av Jens Eklinder Frick i samarbete med Alexandra Waluszewski och Andrea Perna. Samtidigt som innovationsprocesser är utsträckta i tid och rum är innovationspolicy inriktad på att skapa regionala effekter. Syftet med detta projekt är att undersöka hur policy utvärderar regionala innovationsinvesteringar; vilka regionala effekter är det som undersöks och definieras som framgångsrika innovationsinvesteringar.

TAVI- Spridning och användning av en ny innovation i hälso- och sjukvården

TAVI – (Transcatheter Aortic Valve Implant) är en kateterburen implantation av en hjärtklaff och är en ny typ av ingrepp som utgör ett alternativ till öppen kirurgisk klaffoperation. Metoden möjliggör operation av äldre patienter som annars, på grund av sin höga ålder, inte kan genomgå öppen hjärtkirurgi. TAVI ger dessa patienter förlängt liv och bättre livskvalitet.

Det här projektet avser att studera mekanismer för spridning och användning av innovation i hälso- och sjukvården genom att göra en jämförande studie av TAVI på sjukhus i Danmark, Norge och Sverige. Den svenska delen av studien inkluderar hittills fem universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Örebros Universitetssjukhus samt Skånes Universitetssjukhus. Projektet är ett internationellt forskningssamarbete med BI (Norweigan Business Institute), Universitet i Oslo och Oslo Universitetssykehus. Från Uppsala STS medverkar Sofia Wagrell.

Collective interests and assets in a global economy

Ett projekt under utveckling under ledning av Alexandra Waluszewski i samarbete med Ivan Snehota, Università della Svizzera italiana (USI) och Håkan Håkansson, Handelshögskolan BI Oslo. Avsikten är att sammanställa och analysera empiriskt material rörande hur kollektiva intressen och tillgångar påverkas av att de i allt större utsträckning hanteras av privata företag som opererar i ett globalt företagslandskap. En viktig aspekt är att kollektiva intressen inte bara påverkas av den enskilda privata aktör som fått i uppdrag att utföra viss verksamhet, utan också av att de blir del i en större struktur av interagerande privata enheter. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur dessa kopplingar påverkar innehållet och riktningen i samspelet mellan det kollektiva och det privata. I ett ekonomiskt landskap präglat att kraftfulla aktörer sammankopplade i intrikata, gränsöverskridande nätverk torde det för de kollektiva intressena vara avgörande med vilken medvetenhet och styrka dess företrädare kan agera. För mer information, maila alexandra.waluszewski@sts.uu.se

Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i den digitaliserade tillverkningsindustris era

ISNET projektet grundas i ett samarbete med Sandvik Machining Solutions och Cibes Lift Group vilket leds av Jens Eklinder-Frick och finansieras av KK Stiftelsen. Användning av “big data” och cybertekniska system är en trend inom tillverkningsindustrin som förändrar det enskilda företagets villkor. I och med införandet av “Industri 4.0” så blir den slutgiltiga produkten allt mer komplex samtidigt som det enskilda företagets värdeskapande begränsas. Leverantörer och deras kunder tvingas därmed arbeta närmare varandra och deras interaktion förhöjs genom IT användningens konstanta uppkoppling. Detta innebär att företag måste hitta nya sätt att hantera sina affärsrelationer. ISNETs forskningsfokus ligger därmed i utmaningen för gemensamt värdeskapande inom en industri som genomgår snabb teknologisk förändring.