Om Uppsala STS
 

Centrum för teknik- och vetenskapsstudier är ett tvärvetenskapligt forskarnätverk för forskning om förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle, samt mellan teknik, vetenskap och företags förnyelse.

Vetenskapen har alltid varit föremål för stora förväntningar. I dag är vetenskapen inte enbart föremål för förväntningar på kunskapsutveckling inom disciplinära fält, utan också för förhoppningar om att generera tillväxt och ekonomisk utveckling. De förändrade förväntningarna på vetenskapens roll i samhällsekonomin är ett Uppsala STS huvudsakliga forskningsfokus.

Vetenskaplig utveckling har under 1900-talet setts som något som påverkas av dess interna logik, även om sociala och kulturella faktorer alltid haft en inverkan. Under de trettio sista åren har dock synsättet förändrats, så att det har kommit att ses som legitimt och nödvändigt att politiska beslut och näringslivets behov aktivt påverkar vetenskapens utveckling. Uppsala STS studerar interaktionen mellan vetenskap, politik och näringsliv ur flera perspektiv, hämtade från samhällsvetenskapen såväl som humaniora. Vårt syfte är också att initiera och stödja STS-relaterad forskning inom Uppsala universitet samt att bidra till utbildningar på detta område.

Uppsala STS har två forskningsprofiler:

  1. Forskning & samhälle; politik och praxis, (STS) samt
  2. Vetenskap, teknik & företagande (STB) 

Organisation

Uppsala STS har sin hemvist inom Ekonomisk-historia institutionen, i Samhällsvetenskapliga fakultet. Forskarna vid Uppsala STS kommer dock från flera discipliner inom samhällsvetenskap och humaniora, samt även inom det teknisk-naturvetenskapliga området. Flera av de forskningsprojekt som pågår sker i samarbete med andra universitet och organisationer, såväl nationellt som internationellt.

Föreståndare: Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia, Uppsala STS och Ekonomisk-historiska institutionen.

Forskningsledare: Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi, Uppsala STS och Ekonomisk-historiska institutionen.
 

Verksamhetsberättelser
 

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättlese 2015